PXI中等功率通用开关板卡

  • 可提供 舌簧继电器 或电磁继电器版本的解决方案,电流最高2.5A
  • 可提供SPST,DPST,SPDT,DPDT几种规格
  • 多功能的基于单元的混合配置版本
  • PXI和LXI环境下均由Kernel和IVI提供支持
  • 部分模块可被我们的 eBIRST开关系统测试工具 所支持,这些工具可为在LXI,PCI,PXI开关系统中查找继电器故障提供快速简便的方法。

我们的PXI中等功率通用开关模块能够在单个3U槽上允许很高的额定电流。继电器解决方案都是经过严谨的选择后确定的,因此可确保获得很长的使用寿命。使用到的所有连接器都可被我们的线缆与连接器配件完全支持,大大方便了系统的集成。 

舌簧继电器 版本使用的是高品质的溅射钌合金继电器,在低或中电平开关条件下具有优异的接触性能。对于要求更高功率承载能力的普通应用,电磁继电器版本则能提供理想的解决方案。

试用样机联系我们
  • 产品选型
  • 线缆接插件
中等功率
开关 电流 开关类型 电压 配置 连接器 PXI槽位数 型号
SPST (NO) 1 A (2 A) 舌簧继电器 200 V x32 78针公头D-type 1 40-136-211
1 A (2.5 A) x16 50针公头D-type 40-136-011
x25 40-136-111
2 A 电磁继电器 300 VDC/250 VAC x16 78针公头D-type 40-132-101
x32 40-132-201
Hot Switch 110 VDC/250 VAC x32 40-137-101
x39 40-137-201
300 VDC/250 VAC x80 160针公头DIN41612 40-139-101
SPDT 2 A 电磁继电器 300 VDC/250 VAC x16 78针公头D-type 1 40-131-101
50针公头D-type 40-131-001
x26 78针公头D-type 40-131-201
x52 160针公头DIN41612 40-139-201
200 VDC/140 VAC x83 500针母头SEARAY 40-100-001
DPST 1 A (2 A) 舌簧继电器 200 V x16 78针公头D-type 1 40-136-112
x19 40-136-212
1 A (2.5 A) 舌簧继电器 200 V x12 50针公头D-type 40-136-012
2 A 电磁继电器 300 VDC/250 VAC x16 78针公头D-type 40-132-102
x19 40-132-202
x40 160针公头DIN41612 40-139-102
DPDT 2 A 电磁继电器 220 VDC/125 VAC x8 50针公头D-type 1 40-130-002
x13 78针公头D-type 40-130-102
300 VDC/250 VAC x26 160针公头DIN41612 40-139-202
组合开关: 会根据客户要求在这些模块板子的不同单元区域内填充不同的继电器。请参考数据表获取更详细的信息。
组合 - 中等功率 aa=SPST的数量, bb=SPDT的数量, cc=DPST的数量, dd=DPDT的数量
开关 电流 开关类型 电压 配置 连接器 PXI槽位数 型号
组合 SPST, SPDT, DPST, DPDT 2 A 电磁继电器 300 VDC
/250 VAC
x26 to x80 160针公头DIN41612 1 40-138-aa-bb-cc-dd (1 Cell)
40-138-aa-bb-cc-dd (2 Cell)
40-138-aa-bb-cc-dd (3 Cell)
40-138-aa-bb-cc-dd (4 Cell)
40-138-aa-bb-cc-dd (5 Cell)
40-138-aa-bb-cc-dd (6 Cell)
40-138-aa-bb-cc-dd (7 Cell)
40-138-aa-bb-cc-dd (8 Cell)
40-138-aa-bb-cc-dd (9 Cell)
40-138-aa-bb-cc-dd (10 Cell)
40-138-aa-bb-cc-dd (11 Cell)
40-138-aa-bb-cc-dd (12 Cell)
40-138-aa-bb-cc-dd (13 Cell)


关闭菜单

联系我们

如需获取任何产品信息及试用,欢迎联系我们,我们将竭诚为您服务。