PXI微波开关模块

具有低插入损耗和很高隔离度的高性能开关.PXI微波开关模块包括简单的多路复用器到集成矩阵以及大规模多路复用器。大部分产品都是50Ω的,不过标准产品中也会有75Ω版本的以及 定制产品 也会有75Ω的。远程版本的占用一个PXI插槽,微波开关与主机机箱分开安装,通过提供的控制电缆连接到模块。

  • 提供通用继电器、高密度多路复用器和矩阵几种规格
  • 50Ω和75Ω模块可选
  • 信号带宽高达67GHz
  • 提供包括SMA、SMZ和Mini SMB几种信号连接器
  • 功率最高可达700W
  • PXI环境下可使用Kernel、VISA和IVI驱动,LXI环境下可使用Kernel和IVI驱动

所有的这些微波开关使用的都是能被我们类型齐全的 线缆与连接器配件 所支持的高品质射频连接器。并且我们还承诺提供 三年质保服务

联系试用DEMO联系我们快速选型
  • PXI微波转换开关
  • PXI 微波SPDT开关
  • PXI 微波多路复用器
  • 可选配件
微波转换开关
类型 频率范围 配置 连接器 PXI槽位数 型号
50 Ohm DC - 18GHz SMA 2 40-782B-521
40-782B-522
DC - 26.5GHz SMA 40-782B-531
40-782B-532
DC - 40GHz SMA-2.9 40-782B-541
40-782B-542
DC - 50GHz SMA-2.4 40-782B-551
40-782B-552
微波单刀双掷(SPDT)开关
类型 频率范围 配置 连接器 PXI槽位数 型号
50 Ohm DC - 12.4GHz 1 x SPDT N-Type 2 40-780B-511
2 x SPDT 3 40-780B-512
DC - 18GHz 1 x SPDT SMA 1 40-780B-521
1 x SPDT 内部端接 40-781A-021
1 x SPDT 外部端接 40-781A-121
2 x SPDT 40-780B-522
2 x SPDT 内部端接 2 40-781A-022
2 x SPDT 外部端接 40-781A-122
3 x SPDT 40-780B-523
4 x SPDT 40-780B-524
DC - 26.5GHz 1 x SPDT SMA 1 40-780B-531
1 x SPDT 内部端接 40-781A-221
1 x SPDT 外部端接 40-781A-321
2 x SPDT 40-780B-532
2 x SPDT 内部端接 2 40-781A-222
2 x SPDT 外部端接 40-781A-322
3 x SPDT 40-780B-533
4 x SPDT 40-780B-534
DC - 40GHz 1 x SPDT SMA-2.9 1 40-780B-541
1 x SPDT 内部端接 40-781A-421
1 x SPDT 外部端接 40-781A-521
2 x SPDT 40-780B-542
2 x SPDT 内部端接 2 40-781A-422
2 x SPDT 外部端接 40-781A-522
3 x SPDT 40-780B-543
4 x SPDT 40-780B-544
DC - 50GHz 1 x SPDT SMA-2.4 1 40-780B-551
1 x SPDT 外部端接 40-781A-721
2 x SPDT 40-780B-552
2 x SPDT 外部端接 2 40-781A-722
3 x SPDT 40-780B-553
4 x SPDT 40-780B-554
DC - 67GHz 1 x SPDT SMA-1.85 1 40-780B-571
2 x SPDT 40-780B-572
3 x SPDT 2 40-780B-573
4 x SPDT 40-780B-574
75 Ohm DC - 2.5GHz 1 x SPDT 1.6 / 5.6 1 40-780B-751
2 x SPDT 40-780B-752
3 x SPDT 2 40-780B-753
4 x SPDT 40-780B-754
微波多路复用器
类型 频率范围 配置 连接器 PXI槽位数  型号
50 Ohm DC - 3GHz 1 x SP6T 面板安装 N-type 4 40-785C-561
1 x SP6T 有端接 40-785C-561-T
1 x SP6T 远程安装 1 40-785C-561-E
2 x SP6T 40-785C-562-E
3 x SP6T 40-785C-563-E
1 x SP6T 有端接 40-785C-561-TE
2 x SP6T 有端接 40-785C-562-TE
3 x SP6T 有端接 40-785C-563-TE
50 Ohm DC - 6GHz 1 x SP4T 面板安装 SMA 2 40-784B-101
2 x SP4T 40-784B-102
3 x SP4T 40-784B-103
1 x SP4T 远程安装 1 40-784B-101-E
2 x SP4T 40-784B-102-E
3 x SP4T 40-784B-103-E
1 x SP6T 面板安装 2 40-784B-001
2 x SP6T 40-784B-002
3 x SP6T 40-784B-003
1 x SP6T 远程安装 1 40-784B-001-E
2 x SP6T 40-784B-002-E
3 x SP6T 40-784B-003-E
50 Ohm DC - 18GHz 1 x SP4T 面板安装 SMA 2 40-784B-121
3 40-785C-421
2 x SP4T 2 40-784B-122
3 40-785C-422
3 x SP4T 2 40-784B-123
1 x SP4T, 有端接 3 40-785C-421-T
2 x SP4T, 有端接 6 40-785C-422-T
1 x SP4T 远程安装 1 40-784B-121-E
40-785C-421-E
2 x SP4T 40-784B-122-E
40-785C-422-E
3 x SP4T 40-784B-123-E
40-785C-423-E
1 x SP4T, 有端接 40-785C-421-TE
2 x SP4T, 有端接 40-785C-422-TE
3 x SP4T, 有端接 40-785C-423-TE
1 x SP6T 面板安装 2 40-784B-021
3 40-785C-521
2 x SP6T 2 40-784B-022
3 40-785C-522
1 x SP6T 2 40-784B-023
1 x SP6T, 有端接 3 40-785C-521-T
2 x SP6T, 有端接 6 40-785C-522-T
1 x SP6T 远程安装 1 40-784B-021-E
40-785C-521-E
2 x SP6T 40-784B-022-E
40-785C-522-E
3 x SP6T 40-784B-023-E
40-785C-523-E
1 x SP6T, 有端接 40-785C-521-TE
2 x SP6T, 有端接 40-785C-522-TE
3 x SP6T, 有端接 40-785C-523-TE
50 Ohm DC - 26.5GHz 1 x SP4T 面板安装 SMA 2 40-784B-131
3 40-785C-431
2 x SP4T 2 40-784B-132
3 40-785C-432
3 x SP4T 2 40-784B-133
1 x SP4T, 有端接 3 40-785C-431-T
2 x SP4T, 有端接 6 40-785C-432-T
1 x SP4T 远程安装 1 40-784B-131-E
40-785C-431-E
2 x SP4T 40-784B-132-E
40-785C-432-E
3 x SP4T 40-784B-133-E
40-785C-433-E
1 x SP4T, 有端接 40-785C-431-TE
2 x SP4T, 有端接 40-785C-432-TE
3 x SP4T, 有端接 40-785C-433-TE
1 x SP6T 面板安装 2 40-784B-031
3 40-785C-531
2 x SP6T 2 40-784B-032
3 40-785C-532
1 x SP6T 2 40-784B-033
1 x SP6T, 有端接 4 40-785C-531-T
2 x SP6T, 有端接 6 40-785C-532-T
1 x SP6T 远程安装 1 40-784B-031-E
40-785C-531-E
2 x SP6T 40-784B-032-E
40-785C-532-E
3 x SP6T 40-784B-033-E
40-785C-533-E
1 x SP6T, 有端接 40-785C-531-TE
2 x SP6T, 有端接 40-785C-532-TE
3 x SP6T, 有端接 40-785C-533-TE
50 Ohm DC - 40GHz 1 x SP4T 面板安装 SMA-2.9 2 40-784B-141
3 40-785C-441
2 x SP4T 2 40-784B-142
3 40-785C-442
3 x SP4T 2 40-784B-143
1 x SP4T, 有端接 3 40-785C-441-T
2 x SP4T, 有端接 6 40-785C-442-T
1 x SP4T 远程安装 1 40-784B-141-E
40-785C-441-E
2 x SP4T 40-784B-142-E
40-785C-442-E
3 x SP4T 40-784B-143-E
40-785C-443-E
1 x SP4T, 有端接 40-785C-441-TE
2 x SP4T, 有端接 40-785C-442-TE
3 x SP4T, 有端接 40-785C-443-TE
1 x SP6T 面板安装 2 40-784B-041
3 40-785C-541
2 x SP6T 2 40-784B-042
3 40-785C-542
1 x SP6T 2 40-784B-043
1 x SP6T, 有端接 4 40-785C-541-T
2 x SP6T, 有端接 6 40-785C-542-T
1 x SP6T 远程安装 1 40-784B-041-E
40-785C-541-E
2 x SP6T 40-784B-042-E
40-785C-542-E
3 x SP6T 40-784B-043-E
40-785C-543-E
1 x SP6T, 有端接 40-785C-541-TE
2 x SP6T, 有端接 40-785C-542-TE
3 x SP6T, 有端接 40-785C-543-TE
50 Ohm DC - 50GHz 1 x SP4T 面板安装 SMA-2.4 3 40-785C-451
2 x SP4T 40-785C-452
1 x SP4T, 有端接 40-785C-451-T
2 x SP4T, 有端接 6 40-785C-452-T
1 x SP4T 远程安装 1 40-785C-451-E
2 x SP4T 40-785C-452-E
3 x SP4T 40-785C-453-E
1 x SP4T, 有端接 40-785C-451-TE
2 x SP4T, 有端接 40-785C-452-TE
3 x SP4T, 有端接 40-785C-453-TE
1 x SP6T 面板安装 3 40-785C-551
2 x SP6T 40-785C-552
1 x SP6T, 有端接 40-785C-551-T
2 x SP6T, 有端接 6 40-785C-552-T
1 x SP6T 远程安装 1 40-785C-551-E
2 x SP6T 40-785C-552-E
3 x SP6T 40-785C-553-E
1 x SP6T, 有端接 40-785C-551-TE
2 x SP6T, 有端接 40-785C-552-TE
3 x SP6T, 有端接 40-785C-553-TE
50 Ohm DC - 67GHz 1 x SP4T 面板安装 SMA-1.85 3 40-785C-471
2 x SP4T 40-785C-472
1 x SP4T 远程安装 1 40-785C-471-E
2 x SP4T 40-785C-472-E
3 x SP4T 40-785C-473-E
1 x SP6T 面板安装 3 40-785C-571
2 x SP6T 40-785C-572
1 x SP6T 远程安装 1 40-785C-571-E
2 x SP6T 40-785C-572-E
3 x SP6T 40-785C-573-E
75 Ohm DC - 2.5GHz 1 x SP6T 面板安装 1.6 / 5.6 3 40-785C-751
2 x SP6T 40-785C-752
1 x SP6T 远程安装 1 40-785C-751-E
2 x SP6T 40-785C-752-E
3 x SP6T 40-785C-753-E

200针 线缆及接线端子 90-002D 200

50针 线缆及接线端子 90-005D 50

78针 线缆及接线端子 90-006D 78

37针 线缆及接线端子 90-007D 37

9针 线缆及接线端子 90-003D 9

20针 线缆及接线端子 90-014D 20

RF 线缆及接线端子 90-011D RF

 


关闭菜单